تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1373 
الهیات 
دانشگاه قم مرکز تربیت مدرس 
 
دکترا 
 
کلام با گرایش فلسفه دین 
دانشگاه قم (مرکز تربیت مدرس) 
 
خارج