سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
پژوهشگر 
1375/01/01 
1379/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب  
مدیر گروه، معاون آموزشی و قائم مقام ریاست  
1375/07/01 
ادامه دارد 
پژوهشی ، آموزشی و اجرایی  
همکاری 
دانشگاه اديان ومذاهب 
پژوهشگر 
 
 
پژوهش در اديان شرقي و به ويژه آيين  
تدریس 
دانشگاه رازی کرمانشاه  
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
علامه طباطبایی تهران  
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
اديان هند 
تدریس 
دانشگاههاي علامه طباطبايي وكرمانشاه 
مدرس 
 
 
دروس معارف